Het Bestuur wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. F.C. Stanga wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders en trainers op dit vlak. F.C. Stanga moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het Bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers en begeleiders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid envoorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.


Doelstelling

Het Bestuur van F.C. Stanga wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten voetballen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat F.C. Stanga een vereniging is om trots op te zijn.


Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij F.C. Stanga wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij F.C. Stanga worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.


Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

Het Bestuur van F.C. Stanga vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.


Wat zijn onze uitgangspunten?

- Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent.
- Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal.
- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
- We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
- We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
- Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.
- Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
- Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.


Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van F.C. Stanga de kern van de voetbalvereniging. De speler:

- Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
- Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de
training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
- Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
- Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
- Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van F.C. Stanga, maar niet tijdens de trainingen.
- Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
- Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee
eens.
- Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de Sporthallen en kleedkamers.
- Dient na training en wedstrijd te douchen.
- Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
- Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of
begeleider.
- Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
- Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of
begeleider of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag voetballen.


Alcohol, tabak en drugs

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

- Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of
in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht
voorbeeld is voor de kinderen.
- Het nuttigen van alcoholische dranken in de kleedkamers niet gewenst.
- Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
- Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportcomplex is niet toegestaan.
- Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet
geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.


Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag. Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast, bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd . De alternatieve straf betreft een taak binnen de vereniging en heeft de duurvan minimaal anderhalf uur per wedstrijduitsluiting.